Gerb

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ!!!
Информация за лицата, подлежащи на освидетелстване от ЛКК

Временно е  преустановена дейността на Специализирана ЛКК по Педиатрия към ,,Медицински център Смолян‘‘ ООД.
Във връзка с горното и съгласно Заповед № РД-02-13/09.04.2020 година, с която се допълва №РД-02-12/19.02.2020г. на Директора на РЗИ-Смолян:
Децата със заболявания от област Смолян при необходимост от освидетелстване следва да се насочват към съставите на Обща ЛКК към „Медицински център – Мадан“ ООД гр. Мадан, в чийто състав е включен д-р Андреевски и Обща ЛКК към „Медицински център Златоград“ ООД гр. Златоград, в чийто състав е включена д-р Мишева.

Дейността на ОЛКК към „Медицински център Девин“ ЕООД е възстановена.
__________________________________________

Информация за лицата подлежащи на освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК
Съгласно промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи  в сила от 01.01.2020 г. се въвеждат нови изисквания.
Лицата, желаещи да се явят за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК, представят документи в Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ), която се намира на адрес: гр. Смолян, бул. ,,България‘‘ №24 (Стоматологията), етаж 4 с работно време за граждани от 8.30ч. до 14.00ч.
Документите се подават на място или чрез лицензиран пощенски оператор, лично или  от законен представител  (упълномощено лице) и включват:
- заявление-декларация по образец;
- направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК – оригинал;
- медицинска документация от последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, доказваща здравословното състояние, включително заверени копия на медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации от специалисти, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.
Служителите на РКМЕ  приемат документите и ги  представят в ТЕЛК. От там се изпраща писмо-покана с известие за доставяне, в което се посочва датата и начина на извършване на експертизата – след преглед или по документи. По своя преценка ТЕЛК може да изиска допълнителни документи, изследвания и консултации, отбелязани в поканата, които следва да представите.
Телефон за връзка с РКМЕ Смолян 0301 63106 и 0878970248. Телефон за връзка с ТЕЛК – 0301 62666.

 

Със заповед № 281/12.04.2021 г. на изп. директор на МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров"-АД гр.Смолян е утвърден състав на  обща ТЕЛК с:

Председател: д-р Марийка Димитрова Ирикева - Ортопедия и травматология

Зам.Председател: д-р Стоил Спасов Гаров - Нервни болести

Членове:

 1. д-р Галя Петрова Драгнева - Станчева - Очни болести
 2. д-р Емилия Ясенова Чавдарова - Кардиология
 3. д-р Григор Петров Лалов- Пневмология и фтизиатрия
 4. д-р Мария Николова Гаджалова - Батинкова - Психиатрия
 5. проф. Господинка Пракова - Василева- Професионални болести
 6. д-р Мария Борисова Чолакова - Вътрешни болести
 7. д-р Юлия Бойкова Кисимова - Детски болести
 8. д-р Феликс Митков Кабаков  - УНГ болести

При отменено решение от НЕЛК резервни членове ще бъдат:

 1. д-р Момчил Хубчев
 2. д-р Дафинка Калайджиева
 3. д-р Детелина Карафезиева
 4. д-р Екатерина Караянкова
 5. д-р Анастас Карагяуров
 6. д-р Галя Драгнева
 7. д-р Евгени Фотев
 8. д-р Станислав Славчев
 9. д-р Емил Шалдъров