Начало

РИОКОЗ-СМОЛЯН

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

 

 

ЗАКОНИ

 
Закон за здравето (обн. ДВ бр.70 от 2004 г., последно изм. ДВ бр.41 от 2009 г. )     Изтегли !
Закон за защита от вредното въздействие на хим. в-ва и смеси (обн. ДВ бр.10 от 2000 г.,. )         Изтегли !
Закон за водите     Изтегли !
Закон за лечебните заведения        Изтегли !
Закон за управление на отпадъците Изтегли !
Закон за защита от шума в околната среда Изтегли !
Закон за администрацията      Изтегли !
Закон за държавния служител    Изтегли !
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси   Изтегли !
Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането       Изтегли !
Закон за статистиката   Изтегли !
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина   Изтегли !
Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите      Изтегли!
Закон за защита при бедствия Изтегли!

НАРЕДБИ

 
Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди      Изтегли !
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси Изтегли !
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване Изтегли !
Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата Изтегли !
Наредба № 3 за класификация на отпадъците Изтегли !
Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди  Изтегли !
Наредба № 4 за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване  Изтегли !
Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията Изтегли !
Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението Изтегли !
Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти  Изтегли !
Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели Изтегли !
Наредба №12/18.06.2002 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за битово водоснабдяване. Изтегли!
Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ (обн. ДВ бр.28 от 2005 г. ) Изтегли !
Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн. ДВ бр.37 от 1995 г., изм. ДВ бр.54 от 1999 г. ) Изтегли !
Наредба № 15 за имунизациите в Република България  Изтегли !
Указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация Изтегли !
Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони Изтегли !
Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони Изтегли !
Наредба № 2/21.04.2011 за здравните изисквания към  гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници Изтегли !
Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението Изтегли !
Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (обн. ДВ бр.54 от 2014 г.) Изтегли !
Наредба№26от 18 ноември 2008г за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Изтегли!
Наредба №54 от 13 декември 2010 год за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда  Изтегли!
Наредба № 27 за здравните изисквания към дрехите втора употреба Изтегли !

Наредба №14 от 15 август 2014 год. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл.19 , параграф 4 на регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност  на слънцезащитните козметични продукти  и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ бр.68 от 15 август 2014 г. )

Изтегли !
Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол Изтегли !
Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Изтегли !
Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка Изтегли!
Наредба  №14 за курортните ресурси, курортни местности и курорти Изтегли!
Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Изтегли!
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките Изтегли !
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите Изтегли! 
Наредба №49 от 2010 г за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството и дейността  и вътрешния ред на ЛЗБП и ДМСГ Изтегли!
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Изтегли !

Наредба №7 от 1 март 2005 год. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Изтегли!

Наредба №5 от 6 юли 2011 год. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени препарати

Изтегли!
Наредба за медицинската експертиза Изтегли!
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза в РКМЕ Изтегли!

Наредба №34  от 25 ноември 2005 год. за реда на заплащате от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Изтегли!
Наредба № 1от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Изтегли!

Наредба №1 от 27 февруари  2013 год. за предоставянето на медико-статистическа информация и  на информация за медицинската дейност на лечебните заведения 

Изтегли!

Наредба №28 от 31 май 2001 год за условията и реда, при които лечебните заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества  

Изтегли!

Наредба № 24 от 7 септември 2010 год. за изискванията и условията за производство,преработване,съхранение, търговия внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения №2 и3 към чл.3,ал2 от ЗКНВП

Изтегли!

Наредба №21 от 12 октомври 2000 год. за изискванията към документацията и отчетността  при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати

Изтегли!
Наредба №39 от 16 ноември 2004 год. за профилактичните прегледи и диспансеризацията Изтегли!
Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска  помощ Изтегли!
Наредба №25 от 4 ноември 1999 год за оказване на спешна медицинска помощ Изтегли!

Наредба №3 от 24 август 2012 год за реда  за предписване , отпускане и контрол на лекарствени продукти   и дентална помощ на ветераните от войните

Изтегли!

Наредба №4 от 19 октомври 2012 год.   за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите  и военнопострадалите

Изтегли!
Наредба №4 от 25 януари 2010 год за утвърждаване на медицински стандарт "Микробиология"  Изтегли!
Наредба №41 от 26 август 2010 год. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска паразитология"  Изтегли!
Наредба №21 от 18 юли 2005 год за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести     Изтегли!
Наредба №5 от 6 април 2006 год. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози    Изтегли!

Наредба №47 от 11 декември 2009 год за условията и реда за изследване, съобщаване и отчитане на заразеност с вируса на  синдрома  на придобитата имунна недостатъчност 

Изтегли!
Наредба № 3 от 5 февруари 2007 год за здравните изисквания към детските градини    Изтегли! 

Наредба №17 от 30 юли 2008 год за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести 

Изтегли!
Наредба №2 от 2005 год за профилактика и контрол на ВБИ  Изтегли!
Наредба №3 от 8 май 2013г. за  утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ Изтегли!
Наредба №3 от 2005 год за условията и реда  на извършване на дезинфекции, дезинсекции , дератизации          Изтегли !
Наредба №43 от 1995 год за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Р.България   Изтегли!
Наредба № 6 от 10 август 2011 за здравословно хранене на децата в детските заведения         Изтегли !   
Наредба № 9 от 12 юни 2014 за определяне реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека        Изтегли !   
Наредба №3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция (обн. ДВ бр.43/2016г.) Изтегли!

ТАКСИ

 
Тарифа за таксите , които се събират от органите за държавен здравен контрол по Закона за здравето    Изтегли!
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения    Изтегли!

ПРАВИЛНИЦИ

 
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции Изтегли !

ДРУГИ

 
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация Изтегли !
Харта на клиента    Изтегли !
Етичен кодекс на служителите в РЗИ Смолян      Изтегли !
Медийна стратегия на РЗИ-Смолян Изтегли !
   

                                                   

                                                                                                

  

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪