Gerb

ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Анализи и анкетни проучвания

 

Доклади за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения  на територията на област Смолян:

Доклади за състоянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в гр.Смолян:

 

Анализ на  провежданото от медицинските специалисти в детските и учебните заведения на област Смолян здравно образование за учебната 2014-2015 година

Анкетно проучване по темата "Интернет зависимости" проведено през 2016 г.