Gerb

ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Национални програми


Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ).

С Решение на Министерски съвет №538 от 12.09.2013г. е приета Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г. (НППХНБ). Стратегическа цел на Програмата е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота, чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните хронични незаразни болести - сърдечно-съдовите, злокачествените, хронични белодробни болести и диабета. Според статистиката, те водят до над 80 на сто от смъртните случаи в страната.
В резултат от изпълнението на програмата се очаква намаляване на разпространението на основните хронични незаразни болести както и на рисковите фактори за появата им – тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Като най-ефективен път за постигане на тази цел в Програмата са заложени превенцията, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот.
Програмата е насочена към кърмачета, деца и млади хора до 29-годишна възраст, бременни и кърмещи жени, жени в детеродна възраст, възрастни хора. Целеви групи са и медицинските и немедицинските специалисти, както и партньори от НПО, работещи по темата.
Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет, който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването. Той включва представители от: МЗ, НЦОЗА, МРР, МИЕ, МОН, МОСВ, МЗХ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС и др. На областно ниво управлението на програмата се осъществява от Областен програмен съвет, който включва представители от: общинската администрация, РЗИ, областните МБАЛ, РЗОК,  Районна колегия на БЛС, РИО, НПО, и други.
Финансирането по програмата се планирана ежегодно в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България 2015-2020 г.

Настоящата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България 2015-2020г. е изготвена в съответствие с приетата НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ (2014-2020) одобрена с Решение № 27 на Министерския съвет от 2014 г. Програма е медицински и обществено обосновано продължение на реализираната през периода 2009 - 2014 г. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в България 2009-2014 г., и стратегическата й цел е подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна възраст в България.
Поставените оперативни цели включват повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания, продължаване на здравното обучение за опазване на оралното здраве, намаляване разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5-7 години, епидемиологична оценка на кариеса при деца на възраст 8, 9 и 10 години, на които са поставени силанти, както и ограничаване и намаляване на случаите със зъбна флуороза.
Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.