Gerb

ЗА НАС - АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. РЗИ-Смолян е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване. Вие имате право да отправите писмено заявление до РЗИ-Смолян, с което можете да искате:

  • потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;
  • актуализиране или поправяне на данни; – да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато:

  • съответното лице изрично е дало съгласието си; – източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;
  • във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;
  • е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;
  • са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.