Gerb

ЗА НАС - ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР

Д-Р МИМИ  ВЛАДИСЛАВОВА  КУБАТЕВА

 ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките й с други организации;

2. представлява РЗИ пред трети лица;

3. разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;

4. утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;

5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;

6. назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;

7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;

8. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;

9. осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

10. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

11. определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

12. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;

13. издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

14. разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

15. ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;

16. провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;

17. организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;

18. осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;

19. координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответната област;

20. организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;

21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;

22. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ;

23. насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;

24. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;

25. осъществява и други дейности по управлението на РЗИ.

 

Назад

 

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

 

Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието

1.     Ръководи - планира, контролира и отчита, дейността в направление „Медицински дейности”.

2.    Участва при разработването на областната здравна карта със становища и предложения за оптимизирането и.

3.     Участва в общинските комисии за закрила на детето.

4.     Представя РЗИ в областната комисия по осиновяване.

5.     Отговаря за,  и подписва входящата и изходящата кореспонденция на РКМЕ.

6.     Ръководи регионалният съвет по експертиза на работоспособността.

7.      Да контролира разглеждането на жалбите на физически и юридически лица за изпълнението им в законовите срокове.

8.     Оказва методическо ръководство върху дейността на звената в общинските администрации, изпълняващи функции в сферата на здравеопазването.

9.     Работи по здравни програми и проекти от национално, регионално и местно значение на територията на областта.

10. Осъществява контрол за точното спазване на вътрешно нормативните документи в РЗИ.

 

Назад

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 

Главният секретар осъществява административното ръководство на РЗИ в изпълнение на законните разпореждания на директора като:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;

2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;

4. организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

5. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;

6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;

7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;

8. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;

9. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;

10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;

11. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;

12. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;

13. координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;

14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.

 

Назад

 

ДИРЕКЦИЯ

"АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

 Директор: инж. Величка Василева Димитрова

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;

2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;

3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;

5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.);

6. организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;

7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;

8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;

9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна;

10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;

11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ;

12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;

13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние;

15. организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;

16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;

17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;

18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;

19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;

20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ

1. Организира и контролира отбранително-мобилизационната подготовка в РЗИ.


Назад

 

ДИРЕКЦИЯ

"МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"

 

 Директор: д-р Бойка Георгиева Димитрова

 

ФУНКЦИИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация;

2. издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове;

3. уведомява Изпълнителна агенция "Медицински одит" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;

4. извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;

5. издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 6 от 2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри (ДВ, бр. 11 от 2001 г.);

6. организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

7. извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит";

8. събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;

9. контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

10. контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;

11. изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;

12. участва в изработването на областната здравна карта;

13. съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;

14. проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;

15. събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;

16. събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;

17. внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;

18. изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;

19. контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;

20. контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

21. осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности;

22. води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

23. планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

24. разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;

25. съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;

26. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

27. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

28. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.

 

Назад


ДИРЕКЦИЯ

"НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

 

 Директор: д-р Сийка  Ангелова Чернева

 

ФУНКЦИИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на съответната област;

2. координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;

3. следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;

4. осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;

5. извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

6. осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;

7. извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по здравна информация, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;

8. извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;

9. издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

10. изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;

11. осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;

12. организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;

13. провежда в имунизационния кабинет на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;

14. организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;

15. организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;

16. извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;

17. събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;

18. събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;

19. предлага на директора на РЗИ при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;

20. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

21. съставя актове за установяване на административни нарушения;

22. прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

23. участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;

24. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;

25. участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;

26. упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;

27. организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;

28. извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;

29. организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;

30. извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;

31. анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;

32. води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.

Административни звена в състава на Дирекция  "Надзор на заразните болести" са:

Отдел: "Противоепидемичен контрол"

Отдел: "Медицински изследвания"

 

Назад

ОТДЕЛ

"ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ"

 

ФУНКЦИИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1.Разработва и проучва:

1.1.Разработва планове и профилактични програми по борбата със заразните заболявания, съобразно национални програми и проблемите на обслужвания регион.

1.2.Извършва регистрация на заразните заболявания в региона и съобщаването им в НЦЗИ към МЗ ежедневно, месечно, годишно.

1.3.Изготвя епид.анализ на заразните заболявания в региона и набелязва мерки за тяхното ограничаване и намаление.

1.4.Извършва задълбочени епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни заболявания, епид.взривове и взривове от вътреболнични инфекции чрез организиране на необходимите диагностични, профилактични и противоепидемични мероприятия.

2.Изгражда, подготвя, анализира:

2.1.Организира, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности на територията на обслужвания регион.

2.2.Координира дейностите на лечебните заведения и местните държавни и общински органи и други организации по отношение на профилактиката и борбата със заразните болести.

3.Отчита:

3.1.Обобщава данните за епид.обстановката в региона и изготвя анализи, оценки и прогнози по проблемите на инфекциозните и паразитни болести.

3.2.Анализира и дава заключения на резултатите от микробиологичната и вирусологична диагностика за целите на епидемиологичния и държавен здравен контрол.

4. Предложения и становища:

4.1.Изготвяне на предложения свързани с подобряване и усъвършенстване на противоепидемичната дейност в региона и представянето им пред ръководството на инспекцията,областна и общинска администрация,ръководствата на контролираните обекти и други заинтересовани организации.

4.2.Изготвяне на план за профилактичните имунизации и реимунизации на подлежащите контингенти съгласно Имунизационния календар на Република България.

 5.Участва, поддържа:

5.1.Участва със свои представители в междуведомствени комисии.

5.2.Провежда вътрешни колегиуми за повишаване квалификацията на сътрудниците.

5.3.Организира и ръководи здравното информиране и здравното образование по профилактика на заразните болести и промоция на здравето.

 6.Планира:

6.1.Планира необходимите за региона видове и количества биопродукти.

6.2.Изготвя ежегодно план за цялостната дейност на отдела съгласно указания за планиране на МЗ.

 

Назад

 

 

Отдел " МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

 

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 

ФУНКЦИИ:

1.Извършва микробиологична диагностика в  обем в съответствие със Стандарта “Клинична микробиология“.

2.Извършва серологична диагностика на вирусните заболявания.

3.Провежда вътрешен контрол на качеството на лабораторната диагностика.

4.Участва в система за външен контрол на качеството на  паразитологичната диагностика, съгласно заповед  РД 09-415 / 04.06.2001 г. на МЗ.

5.Води лабораторна документация съгласно изискванията за добра лабораторна практика, регламентирани в нормативните документи на МЗ / Наредба № 13 /.

6.Извършва дейности по договори.

 

МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ФУНКЦИИ:

1.Извършва лабораторна диагностика на паразитните заболявания

1.1.Извършва имунологични, морфологични и санитарно-паразитологични изследвания в обем в съответствие със Стандарта “Медицинска паразитология“

1.2.Провежда вътрешен контрол на качеството на лабораторната диагностика.

1.3.Участва в система за външен контрол на качеството на  паразитологичната диагностика, съгласно заповед  РД 09-415 / 04.06.2001 г. на МЗ.

1.4.Води лабораторна документация съгласно изискванията за добра лабораторна практика, регламентирани в нормативните документи на МЗ / Наредба № 13 /.

1.5.Извършва дейности по договори.

2.Анализира паразитологичната ситуация в региона, разработва и предлага провеждането на профилактични  и противоепидемични мерки  в областта на паразитните болести - местни и тропически.

3.Експертни - участие в комисии и работни групи, сформирани от различни ведомства и организации.

4.Организационно - методична помощ  по проблемите на местните и вносните паразитози.

5.Лечебни - съвместно с ОПЛ  осъществяване на лечение на заразените лица в детски колективи и в ендемични за геохелминтози населени места.

6.Осъществява съвместна дейност  по борбата с паразитните болести с лечебните заведения, органите на ДВСК  и местната администрация.

7.Взаимодейства със средствата на масова информация по проблемите на профилактиката на паразитните болести.

 

Назад

 

ДИРЕКЦИЯ

"ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

 

Директор: Д-р Стефан Костадинов Герджиков

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

1. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

2. контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;

3. извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

5. извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;

6. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

8. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

9. съставя актове за установяване на административни нарушения;

10. прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

11. участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

12. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

13. извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14. предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

15. участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;

16. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

17. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

18. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Административни звена в състава на Дирекция  "Здравен контрол" са:

Отдел: "Държавен здравен контрол"

Отдел: "Профилактика на болестите  и промоция на здравето"

 

 

Назад

ОТДЕЛ

"ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"

 

 ФУНКЦИИ:

1.Контролни - здравно-техническа експертиза на обекти и систематичен здравен контрол на нехранителни обекти на територията на областта.

2.Организационно-методични - за решаване на хигиенни проблеми в комунални обекти - детски и учебно-възпитателни заведения, обекти за производство и търговия с химични вещества, препарати и козметични продукти имащи значение за здравето на населението за спазване изискванията по дейността на СлТМ.

3.Консултативни - на физически и юридически лица по проблеми свързани с изграждането и функционирането на обектите.

4.Експертни - участвува в комисии сформирани от областни и общински администрации и други ведомства.

5.Наказателни - съставя актове за констатирани хигиенни нарушения, предлага спиране от експлоатация на обекти, с риск за здравето.

6.Извършва лабораторни изпитвания и измервания.

 

ЗАДАЧИ:

1.По здравно-техническа експертиза:

 • съгласуване на терени за ново строителство на обекти и териториално устройствени планове;

 • съгласуване на проектни документации;

 • контрол на обекти по време на строителство;

 • участие в приемателни за обекти комисии и експертни съвети към областни и общински администрации и други ведомства;

 • предлага за въвеждане на допълнителни хигиенни норми и изисквания или специални условия на работа и обучение на населението при промишлени аварии и природни бедствия.

2.Осъществява здравен контрол за спазване на хигиенните норми и изисквания в:

 • комунални обекти;

 • детски и учебно-възпитателни заведения;

 • обекти за производство на химични вещества, препарати и козметични продукти и търговия с тях;

 • за безопасността на питейната вода, козметичните продукти, химически вещества и препарати;

 • за дейността на службите по трудова медицина;

 • чистотата на населените места;

 • дейности и местата за съхранение на опасни отпадъци;

 • участва в експертни съвети и работни групи по компетентност  сформирани от други ведомства.

3.Създава и поддържа на електронен носител регионален регистър на:

 • козметични продукти от местно производство и внос;

 • обекти с обществено предназначение.

4.Участва със свои представители в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ).

5.Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда.

6.Контролира спазването на здравните изисквания към лицата работещите в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние.

7.Извършва контрол върху химичните вещества и препарати, по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им, нотифицираните химични вещества, опасните химични вещества и препаратите, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба, производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и препарати, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП).

8.Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания.

9.Издава предписания за:

 • провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите с обществено предназначение при установяване на нарушения на здравните норми и изисквания;

 • спиране реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека, при съмнение за безопасността им;

 • отстраняване от работа на лица, които са болни и представляват опасност за здравето на околните;

 • отстраняване на констатирани нарушения на нормативно установените изисквания към химичните вещества и препарати в предвидените в ЗЗВВХВП случаи;

 • незабавно спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на дейности, които се извършват в тях, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за разпространение на заразни заболявания или за възникване на отравяния.

10.Съставя актове за установяване на административни нарушения.

11.Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки, в случаите, предвидени в закон.

12.Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението.

13.Извършва контрол върху дейността на службите по трудовата медицина и издава задължителни предписания  за отстраняване на констатирани нарушения.

14.Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали.

15.Изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област.

16.Поддържа списъци и регистри в предвидените в Закона за здравословни  и безопасни условия на труд случаи (ЗБУТ).

17.Извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон.

18.Участва в разработването и осъществяването на мерки при извънредни обстоятелства, свързани с екологични произшествия, с облъчване на лицата, замърсяване на околната среда,производствени аварии и други бедствени ситуации.

19.Извършва контрол по спазване изискванията относно забрана за продажба на алкохол и ограничаване на тютюнопушенето в случаите на чл. 54  и чл. 56 от ЗЗ.

20.Осъществява дейности на регионално ниво по международни, национални и регионални програми и проекти.

21. Извършва лабораторни изпитвания и измервания:

а) за обективизиране на държавния здравен контрол;

б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

в) по искане на физически и юридически лица;

- Води.

- Зърнени храни и храни на зърнена основа.Зеленчукови и пладави консерви. Захарни, сладкарски и шоколадови изделия. Безалкохолни напитки. Други храни-готови ястия и детски храни. Подправки.

- Отривки от повърхности .

- Физични фактори на следа: миклоклимат,изкуствено осветление ,шум в работна и околно среда, концентрация на химични агенти и прах на въздуха на работната среда.


22. Участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;
23. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
24. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
25. Изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
26. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 ; 
27. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
28. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
29. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ:

1.Дава предложения до директора на дирекция “ЗК” за извършване на целесъобразни промени в длъжностните разписания на отдела.

2.Планира, координира и участва в дейността по провеждане на комплексни и тематични проверки.

3.Осъществява връзки с другите отдели на дирекция “ЗК” и инспекцията за реализиране  на дейността.

4. Участва в извършването на Национален рингов тест за оценка качеството на анализите, организиран от НЦООЗ гр. София.


Назад

 

ОТДЕЛ

"Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел:Лиляна Карагегова

 

ФУНКЦИИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;

2. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

3. осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;

4. проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;

5. организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

6. проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;

7. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;

8. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;

9. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;

10. осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;

11. оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;

12. организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;

13. организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;

14. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

15. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

16. по разпореждане на директора на РЗИ подпомага дирекция "Здравен контрол" при извършването на държавния здравен контрол.

Назад