Gerb

АНТИКОРУПЦИЯ - Инспекторат


Функции

Инспекторат на Министерство на здравеопазването е звено за вътрешен контрол, което извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по  предложения и сигнали, както и по случаи с широк обществен отзвук.

Инспекторатът има следните функции:

Чл. 22. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра за осъществяването на административен контрол в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

(2) Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на Министерството;
2. независима и обективна оценка на дейността на Министерството;
3. подобряване работата на Министерството.

(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от министъра въз основа на методологията по чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона за администрацията.

(4) Инспекторатът:

1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в Министерството;
2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на Министерството;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на Министерството;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за служителите в администрацията, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и за членовете на органите на управление и контрол на държавните лечебни заведения и за други търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
11. следи за изпълнението на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.;
12. изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
13. периодично, но най-малко веднъж на 6 месеца, подготвя доклад до министъра с анализи на причините, които пораждат нарушения, и за ефективността на контрола, както и за превенцията и противодействието на негативните явления, корупция и конфликт на интереси;
14. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

(5) В началото на всяка календарна година Инспекторатът изготвя план за дейността, който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

(6) Инспекторатът осъществява и други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на министъра.

(7) Инспекторатът в Министерството осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

(8) Инспекторатът се отчита ежегодно за дейността си пред министъра.

(9) Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки по ал. 4 през предходната година.