Gerb

АНТИКОРУПЦИЯ - Инспекторат


Функции

Инспекторат на Министерство на здравеопазването е звено за вътрешен контрол, което извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по  предложения и сигнали, както и по случаи с широк обществен отзвук.

Съгл. Чл. 21. От Устройствения правилник на МЗ Инспекторатът има следните функции:

 1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
 3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
 4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 5. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работа от служителите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 6. Може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 8. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 9. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра осъществява и други функции, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативните актове или възложени от министъра;
 10. Следи за изпълнението на мерките по Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
 11. Извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на лечебните заведения - търговски дружества, извън обхвата на правомощията на Изпълнителна агенция "Медицински одит";
 12. Извършва контрол относно спазването на препоръките на компетентните органи при извършени инспекции и одити на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по техни доклади, които са насочени към него