Gerb

Регионална здравна инспекция - гр.Смолян

Адрес: Смолян 4700, бул. "България" № 26

тел.: /факс: +359 301 632 93

e-mail: rzi@rzi-smolyan.com
 

ДИРЕКТОР

д-р Мими Кубатева
тел.: 0301 63293

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Емилия Кафеджиева - Делчева
тел.: 0301 63293


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

Директор: инж. Росица Димитрова
GSM: 0884495743; тел.: 0301 63293

Главен счетоводител: Мария Мусорлиева
GSM: 0885407285; тел.: 0301 63296

Звено за административно обслужване/Деловодство
тел.: 0301 58903


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Медицински дейности”
Директор
: д-р Бойка  Димитрова
GSM: 0878970245; тел.: 0301 63108

Дирекция “Надзор на заразните болести”
Директор: д-р Сийка Чернева
GSM: 0887918236; тел.: 0301 58940

Дирекция “Обществено здраве

Началник на отдел “Държавен здравен контрол
Галина Паунова
GSM 0884495753
"Лабораторни изследвания"
Илияна Казалиева
GSM: 0884495765

Началник на отдел  “Профилактика на болестите и промоция на здравето”
Лиляна Карагегова
GSM: 0884495742;   тел.: 0301 58930

За въпроси, моля пишете ни тук:

foxyform