Gerb

НОВИНИ

Директорът на РЗИ – Смолян определи 2017 година като добра за здравеопазването в региона ни.

На провелия се на 19.12.2017 г. Регионален съвет по здравеопазване, основен акцент бе докладът за 2017 година, представен от директорът на РЗИ д-р Мими Кубатева. Тя запозна присъстващите с данните, касаещи здравно-демографските показатели и тенденции,  епидемиологичната обстановка през годината, осигуреността на населението с медицинска помощ, дейността на лечебните заведения за болнична медицинска помощ и инициативите по опазване на общественото здраве. Оцени преминалата 2017 година като добра, мотивирайки се с липсата на закрити лечебни заведения в региона ни, липсата на отпаднали дейности и факта, че здравно-демографските показатели за област Смолян са съпоставими със средните за страната.

 

Смолян       

         Р България

1. Раждаемост

       7 ‰

                 9,1 ‰

2. Смъртност

     15 ‰

                15,1 ‰

3. Детска смъртност

    6,4 ‰

                  6,5 ‰

4. Естествен прираст

 -8‰                  

                  - 6 ‰

Продължават тенденциите за обезлюдяването на населени места и застаряване на населението. Както и в страната, и тук хората боледуват най-често от заболявания на органите на кръвообращението, на дихателната и на костно-мускулната системи.

През 2017 г. се отбелязва спокойна епидемична обстановка и постигнат добър имунизационен обхват със задължителните ваксини.

Данните сочат още, че количествено медицинското осигуряване е съизмеримо с това в страната. Основни проблеми в региона ни са: липсата на здравни специалисти, неравномерното разпределение на лечебните заведения и неравнопоставеният достъп на населението до здравни грижи. Ето защо през 2018 година очакваните предизвикателства ще са свързани с решаването на кадровия проблем, справянето с високите изисквания на медицинските стандарти и изготвянето на нова Областна здравна карта.

Презентация на тема: "Обзор на здравеопазването в област Смолян през 2017 г." може да намерите тук