Gerb

НОВИНИ

Информация за качеството на водата, ползвана за питейно-битови нужди от населението в с. Барутин.

Питейната вода, ползвана от населението в с. Барутин, община Доспат отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. При извършен контролен мониторинг и взета проба вода на 07.06.2018г. са установени отклонения по микробиологични показатели. Незабавно от РЗИ – Смолян е издадено предписание за хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взетата повторна проба на 15.06.2018г. е без отклонения от нормативните изисквания.

Настъпилото замърсяване се дължи на непрекъснатите обилни валежи от началото на м. юни, довели до увеличен дебит на изворите,  и на пропуски в обеззаразяването на водата. Предприетите действия са отстранили отклоненията от нормите.