Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 15.04.2019 г. – 30.04.2019 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.04.2019г. – 30.04.2019г. – 14 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 13 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 проба не отговаря по микобиологичен показател от с. Исьовци. РЗИ - Смолян издаде предписание и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – 1 брой.

6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 4 броя.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 4 броя.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 15.04.19г. до 30.04.2019г. – 5 броя. От тях: ентероколит – 3 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 0, вирусен хепатит тип Е – 1 брой, шигелоза – 0, салмонелоза – 0, ротавирусен гастроентерит – 1 брой.

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

-        Предписания – 1 брой;

-        Актове – няма;

-        Заповеди – няма;