Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 19.08.2019 г. – 31.08.2019 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 3 броя (с. Орехово, с. Грохотно, гр. Рудозем – кв. Възраждане. Причина – намален дебит на водоизточниците. Към днешна дата е възстановено нормалното водоподаване на с. Грохотно, останалите населени места остават на режим).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 19.08.2019г. – 31.08.2019г. – 11 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 11 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – няма.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – няма.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 брой.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 19.08.2019 г. до 31.08.2019 г. – 12 броя. От тях: ентероколит – 5 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 0, вирусен хепатит тип Е – 2 броя, шигелоза – 0, салмонелоза – 2 броя, ротавирусен гастроентерит – 3 броя.
 2. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 3. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – няма;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;