Gerb

НОВИНИ

Готовност на училищата и детските градини за учебната 2019/20 година

         От  години материално техническа база - на училищата в областта е добра и все по-малък е броят на издаваните от РЗИ предписания за здравно хигиенни мерки. От  осем предписания в края на миналата учебна година и две от предходната година за ремонт на помещения, физкултурни салони, санитарни възли покривна конструкция и осигуряване на ергономични столове в компютърна зала, към днешна дата са изпълнени седем:  две са с удължен срок до края на м. септември и ноември т.г., и  едно до м.октомври. 2020 г., поради неосигурени средства. В почти всички детски градини в нашата област са създадени много добри условия – сграден фонд, обзавеждане, отопление. В ДГ са издадени  четири предписания за ремонтни дейности, които са в срок на изпълнение и няма да пречат на учебния процес.

        Здравно - медицинското осигуряване в училищата  е на добро ниво. В 45 училища има осигурен медицински специалист, а в  останалите 15 училища с малък брой ученици и в отдалечени населени места, се обслужват от общопрактикуващ лекар.   Училищните здравни кабинети са  в добро хигиенно състояние, с необходимите оборудване, лекарства и документация. Почти всички детски градини се обслужват от медицински специалист.

        За здравословното състояние на децата и учениците съдим от ежегодно изготвяните от нас  анализи на база резултатите от провежданите годишни профилактични прегледи на учениците от ОПЛ, с добър обхват. От анализите се извеждат рисковите фактори за здравето на подрастващите, като:  хранене, двигателна активност, свръх натовареност, напрежение и стрес, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене, прекомерна употреба на дигитални устройства. Обръщам специално  внимание и на фактора хигиена, лична и обществена, в частност на училищната среда, който не трябва да се подценява.

        Основен фактор за здравето на учениците, който изисква грижа и от роди тели и от обществото е храненето . В 19 училища е осигурено столово хранене на добро ниво, а за останалите училища е въпрос на решение на ръководствата им. Има 39 бюфета на територията на училищата, които предлагат продукти, съобразно Наредба №37 за здравословно хранене на учениците. При контролната ни дейност са констатирани единични нарушения. В детските заведения с от години въведеното унифицирано седмично меню се предлага разнообразно и балансирано хранене.

        Съгласно Наредба №10 за здравните изисквания при изготвяне на седмичните учебни разписания в началото на всеки учебен срок РЗИ оценява разписанията с цел осигуряване на рационален дневен режим на учениците. Похвално е, че ръководствата на учебните заведения все по-стриктно прилагат изискванията на наредбата.

        Грижата за здравето на децата ни е обща отговорност, и родители, учители, здравни специалисти и институции следва да работим в добра координация за това.

        От здравно хигиенна гледна точка  училищата и детските градини в областта са готови за  учебната 2019/20 година.

     ПОЖЕЛАВАМ   ПОЛЗОТВОРНА УЧЕБНА ГОДИНА  И РЕЗУЛТАТНА  РАБОТА  ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО.

                                                                                 Д-р Мими Кубатева
Директор на РЗИ-Смолян