Gerb

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕДИИ

Въпроси към д-р Мими Кубатева относно случаи на хепатит А в Златоград. Поискано интервю от Величка Петкова - репортер на ЕТВ

- Епидемична ли е обстановката със случаите на хепатит в Златоград?

- Обстановката в гр. Златоград не е епидемична, тъй като няма масовост сред заболелите, а за близо 2 месеца болните в града са едва 11, от които 9 са потвърдени с хепатит тип А, а 2 все още са неуточнени. Към момента няма епидемична връзка между тях. Характерно за хепатит тип А е, че боледуват предимно деца и млади хора. Заболяването показва периодичен подем през 6-7 години и се характеризира с есенно-зимна сезонност. През 2011 година на територията на нашата област са регистрирани общо 79 случая на хепатит А, след което те намаляват до 29 през 2017 година.

            За предпазване от заболяване е необходимо:

  • Ранно откриване и изолиране на заразения;
  • Измиване на ръцете със сапун и преди приготвяне на храна, при хранене и след ползване на тоалетната;
  • Обилно измиване на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид;
  • Да не се ползва  вода за пиене от съмнителни водоизточници и водоеми за спорт, риболов, къпане;
  • Провеждане на качествена дезинфекция при производство и реализацията на хранителните продукти и питейната вода;
  • Поддържане на висока обществена и лична хигиена, особено от работещите в рискови за здравето обекти – хранителни, детски и здравни заведения;
  • Редовно провеждане на профилактични дезинфекции и дезинсекции в хранителни, детски и учебни заведения, обществени, жилищни сгради и други.
  • Провеждане на имунизация с противохепатитна ваксина. Съгласно Имунизационния календар на Република България, имунизацията срещу Хепатит А не е задължителна, а е препоръчителна.

- Колко са новооткритите случаи и какво се предприема?

- Връчени са предписания на  всички  общопрактикуващи лекари и медицински специалисти в училища и детски заведения в града, за предприемане на  необходимите противоепидемични мерки. С цел ограничаване разпространението на заболяването, на 09.02.2018 г. се проведе  среща с представители на общинска администрация – Златоград, за да се обсъдят предписаните противоепидемични мерки. С писмо е уведомена Областна дирекция по безопасност на храните за предприемане на мерки по компетентност в обектите за обществено хранене и тези за производство на храни. Информация за епидемиологичната обстановка  в региона ни се публикува ежеседмично в сайта на РЗИ – Смолян.

- Какво показват взетите проби от питейната вода?

Във връзка с мониторинг по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, в периода 01.02.2018 г. – 16.02.2018 г. са взети 4-ри проби питейни води от гр. Златоград - ОУ „Васил Левски“, СУ „Антим I“, ДГ „Снежанка“ и хранителен магазин „Солар Еко Енерджи“. Всички проби са без отклонения. Взетите в същия период проби от местни чешми в гр. Златоград, които се използват масово от населението също са без отклонения в качеството и са годни за питейни нужди.