Gerb

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация


Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация
и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., в деловодството на РЗИ – Смолян, бул.“България“ № 26, ет.1.
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com 
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ – Смолян за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  4.1. преглед на информацията – оригинал или копие
  4.2. устна справка на телефон: 0301/63293
  4.3. копия на хартиен носител;
  4.4. копия на технически носител;
  4.5. по електронна поща.
 5. Преглед на документите се извършва в залата на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемно-предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите. Разходите се заплащат в касата на РЗИ - Смолян, ет.1 или по банкова сметка:
  Банка: БАНКА ДСК - ЕАД
  BIC: STSABGSF
  IBAN: BG47 STSA 9300 3150 7417 01
 6. Срок за получаване на информацията::
  Съгласно чл.28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл.29-31 от ЗДОИ.

 


Образци на документи:

 1. Заявление за достъп до обществена информация 
 2. Заявление за повторен достъп до обществена информация
 3. Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация
 4. Приемо - предавателен протокол за достъп до обществена информация 

 

Отчети по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите в РЗИ-Смолян заявления за достъп до обществена информация


 1. Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2017 г.
 2. Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2018 г.
 3. Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2019 г.
 4. Отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2020 г.