Gerb

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ИЛИ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК


Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно Приложение № 11:
- на  място в РКМЕ,   по района на постоянния адрес на лицето или по района на настоящия му адрес, с регистрация  на него най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението;
- чрез лицензиран пощенски оператор  или
- по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) за:
1. освидетелстване;
2. преосвидетелстване за:
-  редовно преосвидетелстване -
Подлежащите на преосвидетелстване лица следва да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права.  
-  преосвидетелстване за промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
-  предсрочна преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
- преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове
В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано/преосвидетелствано само за тези от тях, които са дефинитивни състояния (състояние, при което не се очаква възстановяване или промяна на определената трайно намалена  работоспособност, независимо дали с положителен или с отрицателен знак), това се отразява в отделна декларация, която може да получите на гишето в РКМЕ или изтеглите от тук:
Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва чрез медицинско направление за ТЕЛК  от личния/лекуващия лекар или протокол от ЛКК, издадени в електронен вид и регистрирани в Информационна система за контрол на медицинската експертиза/Информационна база данни. По искане на лицето медицинско направление/протокол може да се отпечата, подпише и подпечата с печата на лечебното заведение и се връчи на лицето.
Към заявлението-декларация, лицата прилагат направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация от последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, доказваща здравословното състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар. Не се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в Националната здравноинформационна система.
При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на акт за раждане или документ за законен представител / упълномощено лице. 
Ако работите, е необходимо да представите и производствена характеристика, попълнена от работодателя, с всички изискуеми данни, вкл. ЕИК/Булстат, адрес, телефон за контакт, имейл адрес.

ЗАБЕЛЕЖКА:
 

  • Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение), като това обстоятелство задължително се доказва с медицинско удостоверение от личния лекар (бланка № 119/ МЗ). 
  • В изпратеното заявление-декларация чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път е необходимо всички реквизити да са точно попълнени, включително данни от документа за самоличност – лична карта на лицето или родител, да е посочен телефонен номер за връзка. Задължително да е положен подпис на заявител и дата.

Заявление-декларацията с приложена към него медицинска документация, следва  да изпращате на адрес: 

гр. Смолян, бул. „България“ №26, Регионална здравна инспекция за РКМЕ.

Подаването на  документи по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) да бъде на адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login/.

Образец на Заявление-декларация може да изтеглите от тук.

Телефон за връзка с РКМЕ Смолян 
0301 63108 и 0878970248. 

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СМОЛЯН
МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД - 2110

Гр. Смолян - 4700
Бул. „България“ №2
Председател: д-р Марийка Ирикева
0301/6-26-66

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СМОЛЯН
МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД - 2111

Гр. Смолян - 4700
Бул. „България“ №2
Председател: д-р Живко Ставрев
0301/6-26-66

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – ДЕВИН
МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД - 2112

Гр. Девин - 4800
Ул. „Явор“ №3
Председател: д-р Леман Фезова
0301/58110

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – ЗЛАТОГРАД
МБАЛ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ШОПОВ“ ЕООД - 2114

Гр. Златоград - 4980
Ул. „Хан Аспарух“ №21
Председател: д-р Кирил Кирилов
03071/20-21; 41-12

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – МАДАН
МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ ЕООД - 2113

Гр. Мадан - 4900
Ул. „Перелик“ №9
Председател: д-р Надер Ябруди
тел: 0894874041

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЛК ИЗВЪН ОБЛАСТ СМОЛЯН МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА: https://www.nelk.bg/telk