Gerb

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК


__________________________________________

Информация за лицата подлежащи на освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК
Съгласно промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи  в сила от 01.01.2020 г. се въвеждат нови изисквания.
Лицата, желаещи да се явят за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК, представят документи в Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ), която се намира на адрес: гр. Смолян, бул. ,,България‘‘ №24 (Стоматологията), етаж 4 с работно време за граждани от 8.30ч. до 14.00ч.
Документите се подават на място или чрез лицензиран пощенски оператор, лично или  от законен представител  (упълномощено лице) и включват:
- заявление-декларация по образец;
- направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК – оригинал;
- медицинска документация от последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, доказваща здравословното състояние, включително заверени копия на медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации от специалисти, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.
Служителите на РКМЕ  приемат документите и ги  представят в ТЕЛК. От там се изпраща писмо-покана с известие за доставяне, в което се посочва датата и начина на извършване на експертизата – след преглед или по документи. По своя преценка ТЕЛК може да изиска допълнителни документи, изследвания и консултации, отбелязани в поканата, които следва да представите.
Телефон за връзка с РКМЕ Смолян 0301 63106 и 0878970248. Телефон за връзка с ТЕЛК – 0301 62666.

 

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СМОЛЯН

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

Гр. Смолян
Бул. „България“ №2
Председател: д-р Марийка Ирикева
0301/6-26-66