Gerb

ЗА НАС - ДЕЙНОСТ

Регионална здравна инспекция  - Смолян е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Смолян се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и  осъществява държавната здравна политика на територията на Смолянска област.