Gerb

ЗА НАС - ЕТАПИ В ИСТОРИЯ НА РЗИ - СМОЛЯН

 

1950 – 1965 година. Санитарно – епидемиологична станция - Смолян

На 01.12.1952 година в Бейската къща на околийския град Смолян се разкрива Околийска санепидстанция  (ОСЕС) с главен лекар д-р Сава Савов. Малобройният екип е ангажиран с извършването на огромен обем работа - предварителен санитарен надзор и контрол, здравно ограмотяване на населението и последващо извършване на имунизации срещу полиомиелит, вариола, коремен тиф, откриване на заразни огнища и изолиране на болните с цел предотвратяване на епидемии. С новото административно делене през 1959 година, Смолян става окръжен град, а СЕС - Окръжна санитарно – противоепидемична станция с клонове  в Девин (с главен лекар д-р Алекси Фадеев)  и в Мадан (с главен лекар д-р Петров). В навечерието на 9-ти септември 1963 година в Смолян се открива новопостроената сграда на санитарно – епидемичната станция, която е първата по рода си в страната, отговаря на всички хигиенни и санитарни изисквания и е пригодена за борба с особено опасни инфекции. Обзаведена е с всички необходими лаборатории, включително и с липсващата до тогава в окръга за вирусологични изследвания.

 

1966 – 1972 година – клонът в Смолян минава на подчинение към ХЕИ Пловдив

През 1966 г. с Постановление на Министерския съвет, на базата на  санепидстанциите се създават 10 хигиенно-епидемиологични института с клонове. Структурата в Смолян става клон на института в Пловдив с противоепидемични групи в Мадан, Златоград и Девин. Отличната работа на служителите в смолянски регион вече дава своите резултати - заразните болести намаляват драстично, а детската смъртност почти е сведена до нула. Провеждащата се активна противоепидемична дейност довежда до ликвидирането  на полиомиелита (1968 г.) и на дифтерита (1971 г.). 

 

1973  - 1991  година - Хигиенно – епидемиологична инспекция Смолян

Преустройството на хигиенно – епидемиологичното дело у нас води до превръщането на изградените през 1966 г. хигиенно – епидемиологични институти в инспекции през 1973 година. Поставя нов акцент в работата на структурите - оздравяване условията на труд, рационализиране на храненето, оздравяване на битовите условия, психичното здраве, борбата със сърдечно-съдовите заболявания както и профилактичната дейност. Непрекъснато се разраства и аптечната мрежа.

 

1991 – 2004 година - преструктуриране, реформа и ново законодателство

Демократичните промени, започнали през 1990 година водят и до преструктуриране на хигиенно – епидемиологичните инспекции и връщането им на директно подчинение и финансиране от министерството на здравеопазването. Един от  приоритетите в работата на  хигиенно - епидемиологичните инспекции е първичната профилактика. Във връзка с профилактиката на йоддефицитните заболявания, през 1997 г. ХЕИ – Смолян проверява за наличие на гуша 900 деца от 15 училища в региона. Учениците са обхванати и с безплатна антиструминова профилактика като таблетки, дарени от УНИЦЕФ. За първи път в ХЕИ се създава отдел «Профилактика и промоция на здравето» с основни задачи: да изучава и анализира динамиката на хроничните неинфекциозните болести; да работи по национални и общински профилактични програми; да проучва и анализира храненето на децата и учениците от Смолянска област, да подобрява здравната грамотност на населението. Наред с основните задължения, екипът на ХЕИ – Смолян трябва да работи и по специфични за региона ни проблеми - йодната недостатъчност в Рило-Родопския масив и ниското съдържание на флуор във водата, налагащо активна профилактика на зъбния кариес.

 

2005 – 2010 година - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

 

От 2011 година - Регионална здравна инспекция - Смолян

По силата на  Постановление № 1 на МС от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, РИОКОЗ и РЦЗ от 01.02.2011 г. са преобразувани в Регионална здравна инспекция. Запазени са всички дейности, без контрола върху хранителните продукти, който преминава към Областна дирекция по безопасност на храните от 1-ви март същата година.