Gerb

ЗА НАС - КОНКУРСИ

На основание чл.81а ал.2 от ЗДСл и Заповед № 153 от 01.10.2018 г. на директора на РЗИ

Обявява процедура за мобилност

За длъжността:

  Главен експерт“  - дирекция „Административно, правно, финансово и стопанско обслужване“

  Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  - степен на завършено образование –  висше;
  - образователно-квалификационна степен – бакалавър;
  - професионална област – информационни технологии, технически науки
  -минимален професионален опит – 2 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит   ранг  - IV младши.
  2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
  - Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от РЗИ - Смолян и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.
  - Допълнителна квалификация/обучение/ сертификати, свързани с основните функции на длъжността:
  -  компютърна квалификация – опит с поддръжка на локални мрежи, хардуер и софтуер, MS Windows, MS Office, MS Word, MS Excel, Internet;
  3. Основна цел на длъжността:
  Отговаря за поддържането, изправността и сигурността на информационната инфраструктура – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника. Работа с електронни документи, административни услуги по електронен път и обмен на електронни документи между административните органи.
  ІІ. Необходими документи за кандидатстване:
  - Заявление до директора на РЗИ - Смолян за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл /свободен текст/;
  - Автобиография;
  - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и допълнителна квалификация;
  - Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител;
  - Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.
  - Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици и локални мрежи, хардуер и софтуер, MS Windows, MS Office, MS Word, MS Excel, Internet;
  ІІІ. Начин за подаване на документите:
  Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на РЗИ - Смолян, бул. „България” № 26, от 8.30 часа до 17.00 часа.
  ІV. Срок за подаване на документите:
  Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация или до 11.10.2018г.
  V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.
  VI. Минимален размер на работната заплата – 510 лв.

  Списък на допуснатите кандидати

   

  На основание чл.10а ал.2 от ЗДСл и Заповед № 132 от 31.08.2018 г. на директора на РЗИ

  Обявява конкурс

  За длъжността:

  1. Главен секретар

  Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
  Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители);
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг;
  • Автобиография ;
  • При наличие - документ за владеене на чужд език и компютърна грамотност .

  Образци от  заявлението за участие в конкурса и декларацията могат да се получат в РЗИ-Смолян, бул. “България” № 26 , І етаж, - административно обслужване.
  Длъжностната характеристика за длъжността се намира при служителя, приемащ дакументите за конкурса. Всички кандидати преди подаване на документите се запознават с длъжностната характеристика. 

  Документите се подават лично или чрез пълномощник, в 14 - дневен срок след публикуване на обявата,  или до 17:00 часа на 12.10.2018 год. в административното гише  на РЗИ-Смолян, при  г-жа Мандова. Общодостъпното място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса e сайта на  РЗИ- Смолян.

  Списък на допуснатите кандидати


  На основание чл.10а ал.2 от ЗДСл и Заповед № 132 от 31.08.2018 г. на директора на РЗИ

  Обявява конкурси

  За длъжността:

  1.Началник на отдел „Медицински изследвания“ - дирекция „ Надзор на заразните болести”

   

  2.„Старши инспектор“  - отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „ Надзор на заразните болести”

   

  3.„Инспектор“  - отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести” – 2 щ.б.

   

  4.„Инспектор“  - отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве”

   

   

  5.„Старши инспектор“  - дирекция „Медицински дейности”

   

  Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
  Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители);
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Автобиография ;
  • При наличие - документ за компютърна грамотност .

  Образци от  заявлението за участие в конкурса и декларацията могат да се получат в РЗИ-Смолян, бул. “България” № 26 , І етаж, - административно обслужване.
  Длъжностната характеристика за длъжността се намира при служителя, приемащ дакументите за конкурса. Всички кандидати преди подаване на документите се запознават с длъжностната характеристика. 
  Документите се подават лично или чрез пълномощник, в 14 - дневен срок след публикуване на обявата,  или до 17:00 часа на 21.09.2018 год. в административното гише  на РЗИ-Смолян, при г-жа Мандова. Общодостъпното място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса e сайта на  РЗИ- Смолян.

   

  Инспектор - дирекция „ Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол“

  Списък на допуснатите кандидати до конкурс

  Литература за самоподготовка

  Списък на допуснатите кандидати до интервю

  Окончателно класиране

   

  Младши експерт- паразитолог  - дирекция „ Надзор на заразните болести”

  Списък на допуснатите кандидати до конкурс

  Списък на недопуснатите кандидати до конкурс

  Литература за самоподготовка

  Списък на допуснатите кандидати до интервю

  Окончателно класиране


  Младши експерт- РКМЕ - дирекция „ Медицински дейности”

  Списък на допуснатите кандидати до конкурс

  Списък на недопуснатите кандидати до конкурс

  Литература за самоподготовка

  Списък на допуснатите кандидати до интервю

  Окончателно класиране