Gerb

ЗА НАС - Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СМОЛЯН

със седалище и адрес: гр.Смолян, бул. България №26 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители изаповед
№ 61/27.02.2019 г. на директора на РЗИ - Смолян

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТТИ: 
  1. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

  2. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
  3. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

  4. ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“

  5. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”