Gerb

ЗА НАС - Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

    ____________________________________________________________________________________

    О Б Я В Л Е Н И Е
    На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  за държавни служители

    О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

1. За длъжността „Главен експерт“, в Обща  администрация - дирекция “Административно правно, финансово и стопанско обслужване“  в РЗИ – Смолян –  1  щатна бройка. Място на работа – гр. Смолян

2.Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно правно, финансово и стопанско обслужване“ в РЗИ – Смолян

3. Литература за самоподготовка

4.Система за определяне на резултатите за провеждане на Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в  дирекция „Административно правно финансово и стопанско обслужване“.

 

 

 

АРХИВ:

2018 г.

2019 г.