Gerb

ЗА НАС - Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1.За длъжността „Директор на дирекция“, в Специализирана администрация - дирекция “Обществено здраве“  в РЗИ – Смолян –  1  щатна бройка. Място на работа – гр. Смолян

___________________________________________________________________________________

    О Б Я В Л Е Н И Е
    На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  за държавни служители

    О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

1. За длъжността „Старши експерт“, в Обща  администрация - дирекция “Административно правно, финансово и стопанско обслужване“  в РЗИ – Смолян –  1  щатна бройка. Място на работа – гр. Смолян

2.Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административно правно, финансово и стопанско обслужване“ - Смолян, по обявен конкурс съгласно Заповед № РД – 15-08 -1 / 04.03.2021 г. на Директора РЗИ- Смолян

3.Литература за самоподготовка

4. Система за определяне на резултатите за провеждане на Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в  дирекция „Административно правно финансово и стопанско обслужване“

 

     

 

АРХИВ:

2018 г.

2019 г.

2020 г.