Gerb

ЗА НАС - Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

_____________________________________________________________________________________

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  за държавни служители и заповед РД-15-08-5 /20.06.2022 г. на директора на РЗИ-Смолян

  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

  1. За длъжността „директор на дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Смолян  – 1 щатна бройка. Място на работа – РЗИ-Смолян
   Дата на публикуване: 21.06.2022 г.

   Съгласно Заповед №РД-15-08-6 от 05.07.2022 г. на директора на РЗИ – Смолян, конкурсната процедура се прекратява, поради това, че в срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление.

   Дата на публикуване: 05.07.2022 г.

_____________________________________________________________________________________

  О Б Я В Л Е Н И Е

_____________________________________________________________________________________

  О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 81а от Закона за държавния служител, чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД–15-08-2/11.04.2022 г. на директора на РЗИ - Смолян

  С Е   О Б Я В Я В А:

  I. Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в РЗИ - Смолян, област Смолян, община Смолян, населено място Смолян, за заемане на длъжността главен експерт в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл), длъжностно ниво 20 по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия

  1. Минимални изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

  • степен на завършено образование –  висше;
  • образователно-квалификационна степен – бакалавър;
  • предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;
  • предпочитано професионално направление – Икономика;
  • минимален професионален опит – 2 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит ІV мл. ранг;

  2. Специфични изисквания за заемане на длъжността: с предимство ще се ползват кандидатите с опит в областта на счетоводството и финансите.
  Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от РЗИ - Смолян и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.
  3. Основна цел на длъжността:
  Да систематизира и обработва текущо финансово-счетоводния документооборот  и следи за достоверността  на  изготвените  финансово-счетоводни документи, справки, отчети, протоколи и друга счетоводна информация, отразяващи дейността на РЗИ-Смолян.
  4. Минимален размер на основната заплата 720 лв.
  ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:
  - Заявление до директора на РЗИ - Смолян, за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;
  -   Автобиография;
  - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
  - Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;
  - Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.
  ІІІ. Начин за подаване на документите:
  Документите за обявената длъжност се подават в РЗИ - Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България № 26  или по електронен път на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com от 8:00 часа до 17:00 часа. Подаването на документите за участие в процедурата се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
  ІV. Срок за подаване на документите:
  Документите се подават в срок от 10 дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.
  V. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор, съгласно критериите, приложени към обявлението и събеседване с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.

   VI. Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор по чл. 81а от ЗДСЛ за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно - правно, финансово и стопанско обслужване“, по обявен конкурс съгласно Заповед № РД – 15-08-2/11.04.2022 г. на Директора РЗИ-Смолян

  Дата на публикуване: 28.04.2022 г.

  _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

   

АРХИВ:

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.