Gerb

Регионална здравна инспекция - гр.Смолян


Адрес: Смолян 4700, бул. "България" № 26
тел.: /факс:
+359 301 632 93

Работно време:
8,30-12,30 ч. и 13,00-17,00 ч.
e-mail:
rzi@rzi-smolyan.com
Банкова сметка:BG47 STSA 9300 3150 7417 01

Център за административно обслужване

Работно  време:

Понеделник – Петък от 08.30 – 17.00 ч., тел.: 0301/58903,
Когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. ЦАО е с непрекъсваем режим на работа с потребителите, включително за подаване на заявления/искания, за плащане на каса или чрез ПОС и/или за получаване на информация, данни и документи, в рамките на обявеното за ЦАО работно време.

Работно  време на РКМЕ:
8,30 – 14,00 ч.

ДИРЕКТОР

д-р Мими Кубатева
тел.: 0301 63293

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Емилия Кафеджиева - Делчева
тел.: 0301 63293

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

Директор: инж. Росица Димитрова
тел.: 0301 63293

Главен счетоводител: Красимира Камбурова
тел.: 0301 63293

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Медицински дейности”
Директор
: д-р Елена Найденова
тел.: 0301 63106

РКМЕ 0301 631 08 и 0878 970 248

Дирекция “Надзор на заразните болести”
Директор: д-р Сийка Чернева
тел.: 0301 58940

Дирекция “Обществено здраве

Началник на отдел “Държавен здравен контрол
Галина Паунова
тел.: 0301 63293

Началник на отдел  “Профилактика на болестите и промоция на здравето”
Лиляна Карагегова
тел.: 0301 58930

За въпроси, моля пишете ни тук: