Gerb

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Заплащането на дължимите такси за извършените административни услуги може да стане в брой на касата или чрез ПОС терминално устройство (видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в деловодството) на касата на инспекцията на адрес - гр. Смолян, бул. "България" № 26, ет.1. или по следната банкова сметка:

Булстат: 176032028, IBAN: BG47 STSA 9300 3150 7417 01, 
BIC: 
STSABGSF, Банка: БАНКА ДСК - ЕАД