Gerb

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

19.06.2020 г.  Регионална здравна инспекция - Смолян отправя покана към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативна ценова оферта за избор на изпълнител за доставка на цялостно решение (таблет и софтуерни приложения) за подпомагане на процесите по извършване на здравен контрол.Съобщение - покана

________________________________________________________

Съобщение за пазарно проучване за доставка на компютърни работни станции за нуждите на РЗИ-Смолян. Повече информация тук

Нормативна база

Вътрешни правила за провеждане процедури по ЗОП

 

 

Регионална здравна инспекция  - Смолян е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Смолян се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции.

Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и  осъществява държавната здравна политика на територията на Смолянска област.

РЗИ –Смолян се ръководи и представлява от д-р Мими Владиславова Кубатева.