Gerb

Проект "Превенция на употребата на наркотици и зависимостта към тях в Смолян"

финансиран от Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(ФМ на ЕИП)
и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

„Превенция на употребата на наркотици и зависимости в Смолян” (DRUGstop), финансиран от Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

Основната цел на проекта е да се осъществи обмен на опит и добри практики по отношение на борбата с употребата на наркотици сред младежите в региона на Смолян. 
След съвместно проучване на проблема исландските експерти ще изградят план за действие (стратегия) и ще осигурят на експертите от РЗИ инструменти, доказали своята ефективност в Исландия, в образоването на младите хора за предотвратяване употребата на наркотици. 
Проектът включва 3 етапа:
1. РЗИ ще реализира проучване относно нагласите на младите хора за употреба.  Въз основа на резултатите от него и наличните данни, както и на въпросите от страна на исландските експерти, двамата партньори съвместно ще изследват настоящата ситуация в Смолян относно употребата на наркотици и нагласи за употреба сред младежта. 
2. Когато двамата партньори са анализирали „пейзажа” и са идентифицирали основните проблеми/ предизвикателства, експертите от Еврис ще започнат работа по разработването на стратегия възосново на най-добрите практики в Исландия, като вземат предвид спецификите на региона на Смолян. Тази стратегия, основана на вижданията за „обучение на връстник от връстник”, ще бъде представена и обсъдена по време на посещението на исландските експерти в България. Ще бъдат обсъдени също и възможните пречки и предизвикателства по-нататък, и стратегията ще бъде приспособена, за да ги посрещне. Ще бъдат обсъдени и подходящите методи/ методологии за превенция и лечение възоснова на най-добрите практики в Исландия като се имат предвид специфичните нужди на региона. Стратегията „Решението за Смолян” ще бъде прието и одобрено за прилагане. 
3. Експерти от РЗИ ще посетят партньора в Исландия. Целта е да се „обучат обучителите”. Изследователското посещение ще бъде последвано от обучителни сесии за други експерти/ разпространители на експертност, които ще работят върху реализацията на стратегията в България. 
Има редица от действия за предлагане на информацията на заинтересованите страни, като прессъобщения, пресконференции, ще бъде създаден уеб сайт за проекта, ще се издадат брошури за него.

Целеви групи по проекта

  • Ученици от средния етап на образование (ученици от СОУ, ПГ и профилирани гимназии на юношеска възраст), където специалния фокус ще бъде върху –но не ограничен само до- най-уязвимите ученици (т. е . не-зависимите и скоро станали зависими юноши)
  • Зависими млади хора
  • Уязвими групи, хора с нисък социален статус
  • Обучителите, които ще се срещат с младите хора (те трябва да бъдат обучени как да действат и реагират в конкретни/специфични случаи)

Цел на проекта:

  • Основната цел е да осигури стратегия за региона на Смолян, основана на най-добрите проктики в Исландия в областта на превенция на употребата на наркотици и центровете за лечение на юноши, проектирана и приспособена/възприета за региона на Смолян
  • Конкретните/специфичните цели:
  • Да повиши информираността относно употребата на наркотици и нейните последствия
  • Да открие най-добрите практики и да наблюдава/ проучи ситуацията в региона на Смолян във връзка с тематика на проекта
  • Да обучи и да повиши компетентността на експертите на РЗИ по отношение превенцията на употребата на наркотици
  • Да заздрави партньорството между държави