Gerb

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СМОЛЯН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.019-0016 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

Проектът има за цел да се подобрят знанията и уменията на служителите от РЗИ – Смолян, чрез предоставяне на специализирани обучения, за по-добро управление,  предоставяне на по-качествени услуги за гражданите и бизнеса и организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Смолянска област.

По проекта е предвидено провеждане на 7 бр. специализирани обучения, в които да бъдат включени – 83 бр. служители от РЗИ - Смолян, като всички служители, успешно преминали обучения ще получат сертификат.
Общата цел на проекта е: Подобряване на знанията и уменията на служителите от РЗИ – Смолян, чрез предоставяне на специализирани обучения, за организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Смолянска област.
Специфични цели:
1.  Повишаване компетентността на служителите от РЗИ – Смолян за прилагане на нови подходи и механизми в работата на инспекцията при извършване на контролната дейност.
2. Повишаване знанията и уменията на служителите от РЗИ – Смолян при упражняване на държавния здравен контрол върху лечебните и здравни заведения.
3. Повишаване компетентността на служителите от РЗИ – Смолян при осъществяване на наказателна дейност.
4. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от РЗИ – Смолян за по-добро управление на системите за контрол.
По проекта са планирани за изпълнение следните дейности:
1. Организиране и провеждане на специализирани обучения на тема: „Подобряване на контролната дейност на служителите от РЗИ – Смолян по Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. Оценка на въздействието на факторите на средата върху здравето на хората. Оценяване на ОВОС.“;
2. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Повишаване ефективността на държавния здравен контрол върху лечебни и здравни заведения на територията на Област Смолян“;
3. Организиране и провеждане на специализирани обучения на тема: „Усъвършенстване на наказателната дейност за ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на Смолянска област”;
4. Организиране и провеждане на специализирани обучения на тема: „Нови моменти в законодателството по финансово управление и контрол в публичния сектор и повишаване на квалификацията и опита на кадрите, ангажирани с функционирането на системите за контрол в РЗИ – Смолян.”.
В резултат на реализацията на проекта се очаква:
- Подобряване резултатите от държавния здравен контрол на територията на Област Смолян и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда;
- Качествен  държавен здравен контрол върху лечебните и здравни заведения на територията на Област Смолян;
- Ефективно прилагане на държавната здравна политика в Област Смолян;
- По-добро управление и функциониране на системите за контрол в РЗИ – Смолян.
Общата стойност на проекта е  в размер на 32 420,74 лв, от които 27 557,63 лв. европейско съфинансиране и 4 863,11 лв. национално съфинансиране.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.