Gerb

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 -2022 г.

През 2018 г. като продължение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., Министерският съвет прие Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 -2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 -2022 г. Основна цел на Стратегията е намаляването на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване с радон в сгради. За постигането й е необходимо ангажиране и пряко участие на държавни, общински, неправителствени и стопански структури, както и на обществото като цяло.

Информационни материали:
Дейности по Националния план