Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 5 броя (с. Осиково и с Брезе, община Девин; с. Гълъбово, община Баните; с. Орехово и с. Проглед, община Чепеларе.  Причина – намален дебит на водоизточниците).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г. – 10 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 10 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 1 проба не отговаря по микробиологични показатели от с. Соколовци. РЗИ – Смолян издаде предписание и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземе контролна проба вода.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – няма.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -  няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 4 броя.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -   няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – няма.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г. –  1 брой. От тях: ентероколит – 0, колиентерит - 0, вирусен хепатит А - 0, вирусен хепатит Е - 0 , шигелоза - 0, салмонелоза – 0, ротавирусен гастроентерит – 1.
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
 1. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания –  1 брой.
 • Актове – няма.
 • Заповеди – няма.