Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя (с. Триград и с. Кестен, община Девин; Причина – скъсан довеждащ водопровод, вследствие на обилни дъждове).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г. – 5 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 3 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – няма.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -  няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – няма.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -  няма .
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 3 броя.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г. –  2 броя. От тях: ентероколит – 0, колиентерит - 0, вирусен хепатит А - 1, вирусен хепатит Е - 0 , шигелоза - 0, салмонелоза – 1, ротавирусен гастроентерит – 0.
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания –  няма.
 • Актове – няма.
 • Заповеди – няма.