Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-15 от 21.01.2022 г. на директора на РЗИ-Смолян

На основание чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето  във връзка Решение No 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид влошаване на епидемичната обстановка на територията на област Смолян - 14-дневна заболеваемост от COVID – 19  - 1 030  на 100 000 население,   смъртност - 22,6 на 100 000 население, заетост на интензивните легла - 36,3 %,  с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния щаб за противодействие на  разпространението на  COVID – 19 в област Смолян от 19.01.2021 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

 I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област  Смолян, считано от 22.01.2022 г.  както следва:

  1. Да се засили  контрола  по спазване на противоепидемичните мерки, като се активира работата на общините и останалите отговорни държавни институции, особено  в установените като най – рискови обекти: детски заведения  и училища, лечебни и здравни заведения, социални институции, търговски обекти,  организирани колективи, транспортни средства; заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма;
  2.  Да се преустанови провеждането на всички масови мероприятия като музикални и други  фестивали, събори,  фолклорни инициативи и други с такъв характер на закрито.
  3. Посещенията в дискотеки, пиано–бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито, независимо от наименованието им се допуска при следните условия:

3.1. 100% от персонала в съответния обект са  ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

3.2. Ръководителят на обекта е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта само на лица, които:

3.2.1. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

3.2.2. представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест,  проведен в лабораторни условия (до 48 часа преди влизане в обекта), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

II. Да продължат да се спазват всички разпоредени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID –19.

III. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Смолян.

IV. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Смолян, кметовете на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ Смолян, директора на областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО Смолян, ръководителите на лечебни заведения и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

V.  Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директорите на дирекции „Надзор на заразните болести“,  „Медицински дейности“, началника на отдел „Държавен здравен контрол“ на дирекция „Обществено здраве“.

VI.  Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Смолян.

 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА

Директор на РЗИ-Смолян