Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-40 Смолян от 25.02.2022 г. на директора на РЗИ-Смолян

На основание чл.10, във връзка с чл.9, т.1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции,  чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето,  във връзка Решение   № 826/25.11.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид значителното подобрение на епидемичната обстановка в област Смолян и преминаване в етап II по Националния план за справяне с пандемията, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решение на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 24.02.2022г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Отменям Заповед № 01-24/28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-37/17.02.2022 г.  на Директора на РЗИ Смолян, считано от 26.02.2022 г.

II. Да продължат да се спазват всички разпоредени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID –19.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Смолян.

IV. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Смолян, кметовете на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ Смолян, директора на областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО Смолян и други заинтересовани лица за сведение.

 Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването и на интернет страницата на РЗИ Смолян пред съответния административен съд, по реда на АПК и подлежи на предварително изпълнение. Оспорването и не спира нейното изпълнение.

 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА /П/

Директор на РЗИ-Смолян