Gerb

НОВИНИ

ДОБРА ВОДА ПИЕМ В СМОЛЯН И ОБЛАСТТА

РЗИ – Смолян извършва мониторинг за качеството на водата за питейно – битови нужди на територията на Смолянска област, която е богата на водоизточници – само централните са 212. Същите са обособени в 118 водоснабдителни зони.

В началото на всяка календарна година, съвместно с ВиК - Смолян се изготвя мониторингова програма, в съответствие с  изискванията на Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, и указанията за планиране на МЗ. Обичайно всяка зона се проверява лабораторно веднъж на две години по  микробиологични, химични и радиологични показатели. За радост на хората от областта, водата която пием е с много добри показатели. През последните три години усреднено стандартността й е около 97 %. Отклоненията са спорадични предимно по микробиология, след обилни валежи, снеготопене, пропуснато хлориране и др. подобни причини. В РЗИ са получавани сигнали на граждани за прехлориране на водата, което понякога наистина се установява и своевременно са предписвани на ВиК коригиращи мерки.

Пробите взети от здравните инспектори се изследват  по показателите на постоянния мониторинг / химични и микробиологични/ в акредитираната лаборатория на нашата инспекция.  По показателите на  периодичния мониторинг,включващ показателите от постоянния и тези за тежки метали, и по радиологични показатели ( уран, алфа и бета активност ) се изследват в РЗИ – Пловдив, а за бромати в лабораторията на Столична РЗИ.

Съгласно устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, държавният здравен контрол за спазване изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от пет РЗИ - та в страната - Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе. Същите извършват и анализ и контрол на радиологичните показатели на питейната вода, а действията произтичащи от резултатите на проведените изследвания се предприемат от инспекцията на чиято територия са взети пробите. Нашата област се контролира от РЗИ – Пловдив. От там ежегодно определят местата и броя проби и изготвят  график, по който в Смолян се пробонабира и  се изпращат  при тях за изследване. Ако гражданите искат да направят паралелни радиологични изследвания – имат тази възможност в тези 5 инспекции. От досегашния радиологичен контрол, резултатите  на нашите проби показват стойности,  много под нормативно допустимите.

От 2009 г. в РЗИ се води електронен регистър за качеството на водата и няма резултати, които да налагат предприемане на извънредни мерки. В такива случаи РЗИ незабавно разпорежда на ВиК със Заповед да бъде преустановено водоподаването и  дава препоръки на населението.

Жителите на гр. Смолян получават питейна вода от 39 водоизточника, обособени в 7 вододайни зони - Хубча, Смолянски езера, Св. Иван, Бралото, Станевска, Езерово и Пампорово. Последните четири са изследвани по радиологични показатели през 2016г. без отклонения. Резултатите и от останалия лабораторен контрол сочат добри качества на водата.

Разбираемо е безпокойството на някои хора след информацията за завишени стойности на уран в сурова вода (непитейна) в Хасково и други населени места, предвид наличието на затворената уранова мина край Смолян /рудник „Възход“/  Благоприятен факт е, че около него няма водоизточници, които да са включени във водозахранването на града. Двете реки в района – Черна и Еленска нямат също връзка с водоснабдяването на областния град. За качеството на водите им, компетентен орган е РИОСВ.

Разполагаме и с информация от граждани, пребиваващи дълги години в местността Герзовица, които са правили изследвания за тежки метали в организма си в чужбина и нямат завишени стойности, включително и на уран.

За осведомяване и спокойствие на хората в областния град, на електронната страница на РЗИ два пъти месечно ще бъде публикувана информация относно взетите водни проби и резултатите от тях, както и регистрираните стомашно – чревни инфекции и наличие на евентуална връзка с питейната вода.

Уверявам гражданите, че не бихме допуснали скриване на информация  при наличие на риск за здравето им.

                                                 д-р Мими Кубатева

                                                 директор на РЗИ-Смолян