Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-121 от 18.08.2022 г. на директора на РЗИ-Смолян

З А П О В Е Д

№ РД-01-121

Смолян, 18.08.2022 г.

На основание чл. 9, т.1 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции във  връзка с т.7 от Заповед  РД-01-397/17.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването и промяна в срока на задължителната изолация в домашни условия или в лечебно заведение за болнична помощ на лицата, болни от и заразоносители на COVID-19 от 10 дни на 7 дни, както  и промяна в срока на задължителната карантина на всички близки контактни на лица болни от и заразоносители на COVID-19 от 7 на 5 дни по реда на чл.61 ал.7 от Закона за здравето,  предвид наличието на издадени предписания със срок на задължителна изолация от 10 дни и задължителна карантина за срок от 7 дни на територията на Област Смолян, които не са изтекли към настоящия момент,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Отменям издадените от РЗИ-Смолян към 18.08.2022 г.  предписания, с които е предписана задължителна изолация от 10 дни  в домашни условия или в лечебно заведение за болнична помощ на лицата, болни от и заразоносители на COVID-19,  в частта им установяваща задължителна изолация,  считано от изтичане на 7-дневна задължителна изолация, съобразно списък-приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

2. Отменям издадените от РЗИ-Смолян към 18.08.2022 г.  предписания, с които е предписана задължителна карантина от 7 дни на всички близки контактни на лица болни от и заразоносители на COVID-19, в частта им установяваща задължителна карантина, считано от изтичане на 5-дневна задължителна карантина, съобразно списък-приложение №2, неразделна част от настоящата заповед.

3. Отмяната на издадените по т.1 и т.2 предписания да се отрази в Националната информационна система за борба с COVID-19, въведена в експлоатация от Министерство на здравеопазването.

4. За извършената отмяна  по т.1 и т.2  заинтересованите лица да се уведомят по телефон или електронна поща.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция Надзор на заразните болести.

Заповедта чрез деловодната система да се сведе до знанието на главен секретар, директорите на дирекции и началник отдели в РЗИ - Смолян   за сведение и изпълнение.

Заповедта да се съобщи на директора на ОД на МВР-Смолян за сведение и да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Смолян, без приложения №1 и №2, съдържащи лични данни.

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА

Директор на РЗИ-Смолян

 

За директор:

Емилия Кафеджиева – Делчева /П/

гл. секретар на РЗИ-Смолян

съгласно заповед № 219/27.12.2018 г.