Gerb

НОВИНИ

Информация относно проведен в периода 15.08 – 31.08.2017 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя.
 • с. Ерма река – община Златоград,
 • с. Върбина - община Мадан;

Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 15.08 – 31.08.2017 г.11 броя.
 2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 20 броя.
 3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния  мониторинг – няма.
 5. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – една.
 7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 8. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – една.
 9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 15.08 до 31.08.2017 г. – 15 броя. От тях: ентероколит – 14 броя; колиентерит – 0; вирусен хепатит тип А – 0; шигелоза – 0; салмонелоза –  1;
 11.  Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – няма;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;