Gerb

НОВИНИ

Информация относно проведен в периода 18.09 – 29.09.2017 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 8 броя.

Гр. Мадан (кв. Батанци) и с. Върбина – община Мадан; с. Ерма река – община Златоград; с. Гълъбово – община Мадан; гр. Мадан (кв. Койнарци), с. Грамаде и с. Равнината – община Рудозем; с. Павелско – община Чепеларе. Причина за режимното водоснабдяване е намаления дебит на изворите.

 1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 18.09 – 29.09.2017 г.11 броя.
 2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 9 броя.
 3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 проба не отговарят по химичен показател (остатъчна хлор) от с. Върбина.
 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния  мониторинг – 5 броя.
 5. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 броя.
 7. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 8. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – няма.
 9. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 18.09 до 29.09.2017 г. – 7 броя. От тях: ентероколит – 6 броя; колиентерит – 0; вирусен хепатит тип А – 0; шигелоза – 0; салмонелоза –  1 брой;
 11.  Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – 1 брой;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;