Gerb

НОВИНИ

Водата в гр. Златоград и с. Старцево е годна за питейно – битови цели

Във връзка с постъпили сигнали на 28.11.2017 г. за замърсяване на водите на река „Върбица“ от хвостохранилище „Ерма река” при гр. Златоград, на 29.11.2017 г. РЗИ – Смолян взе проби води от шахтови кладенци № 1 и № 2 и от пункт в гр. Златоград за химичен анализ. Получените резултати от акредитираните лаборатории при РЗИ – Смолян и Пловдив не показват отклонения от нормите.

Няма основания за съмнения в качеството на питейната вода, използвана от жителите на гр. Златоград и с. Старцево.

Приложение: 6 броя протоколи от изпитвания:

Пункт Златоград

Шахтов кладенц № 1 

Шахтов кладенц № 2