Gerb

НОВИНИ

Констатираните по-високи нива на радон в 4 детски градини на област Смолян се редуцират чрез редовно и често проветряване на помещенията.

Във връзка с изнесен доклад на РЗИ – Смолян с резултатите от извършените измервания в рамките на програмата за намаляване въздействието на радон в жилищни  и обществени сгради, и постъпили запитвания от родители  съобщаваме, че стойности на концентрация на този газ, превишаващи референтните стойности от 300 Bq/m3 са установени в: смолянската ДГ "Раодост" (единствено в старата сграда ), ДГ "Слънце" в гр. Доспат и детските градини в рудоземските села Елховец и Рибница.

Нашият свят е радиоактивен и е такъв откакто съществува. Човешкият организъм се облъчва от над 60 естествени радиоизотопа, намиращи се в почвата, водите, въздуха и в самите нас. Радонът е преобладаващата част от естествения радиационен фон - над 50 %. Останалата част от него се разпределя между гама излъчване от земята и сградите - около 14 %, медицинско облъчване – 14 %, космични лъчи- 10 %, вътрешно облъчване- 11 % и др.

Наблюденията на концентрацията на радон в сгради показват денонощни, сезонни и годишни вариации. През зимата постъпването на радон е 3 - 4 пъти по- интензивно отколкото през лятото.

Измерванията на концентрацията във всички детските градини в област Смолян са направени в рамките на 3 месеца през зимния период, което може да ги определи като максимални стойности за дадената сграда, а референтните нива, определени от Наредбата за основни норми за радиационна защита са средногодишни. В Наредбата става въпрос за референтни нива, (а не за пределно допустими концентрации), които според Директива 2013-59 на Европейската общност за атомна енергия не са граница, която да не може да бъде надхвърляна.

Въпреки това, кметовете на общините с проблемни детски градини и ръководствата на детските заведения са уведомени от РЗИ - Смолян, че трябва да предприемат адекватни противорадонови мероприятия като:

  • Редовно проветряване;
  • Вентилация на подподовите пространства;
  • Запечатване на пукнатини и пролуки в/между подове и стени;
  • Запечатване на  канализационни, водопроводни, енергопреносни и др.технологични отвори;
  • Понижаване на налягането под сградата чрез направа на т. нар. “радонова шахта” в земята непосредствено под плочата.

Превишаване на референтните стойности от 300 Bq/m3 са установени и в жилищни сгради  на територията на 6 общини : Борино - 1, Девин - 1, Златоград - 1, Рудозем - 3, Смолян - 6, Чепеларе - 1.

Най - бързият и евтин метод за редуциране съдържанието на радон във всякакви сгради е редовното проветряване на помещенията.

Контролната дейност на РЗИ – Смолян по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради ще продължи и през 2018 година с последващи наблюдения с цел определяне на сезонни коефициенти в 30 жилищни сгради. Планират се и срещи с общински ръководства относно възможностите за финансиране на мерки за елиминиране на риска от високи концентрации на радон в детски и учебни заведения.