Gerb

НОВИНИ

Информация относно проведен в периода 01.02.2018 г. – 16.02.2018 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.02.18 г. – 16.01.2018 г. – 8 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг –15  брой.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 проба не отговаря по микробиологични показатели от с. Старцево. По повод на това РЗИ-Смолян издаде предписание и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взетата контролна проба е без отклонения от нормите.

Във връзка с установено замътване на питейната вода в гр. Неделино след паднали обилни валежи, РЗИ-Смолян провери качеството на питейната вода чрез лабораторен анализ, който не показа отклонения от нормите.

Взети са 4-ри проби питейни води от гр. Златоград - ОУ „Васил Левски“, СУ „Антим I“, ДГ „Снежанка“ и хранителен магазин „Солар Еко Енерджи“. Всички проби са без отклонения.

 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния  мониторинг – няма.
 2. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 броя. Взети са проби от местни чешми в гр. Златоград, които се използват масово от населението. Всички проби са без отклонения в качеството и са годни за питейни нужди.
 4. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 5. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – няма.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.02.18 г. до 16.02.2018 г. – 19 броя. От тях: ентероколит – 10 броя; колиентерит – 0; вирусен хепатит тип А – 9 броя; шигелоза – 0; салмонелоза –  0;
 8.  Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – 1 брой;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;