Gerb

НОВИНИ

Информация относно проведен в периода 16.06.2018 г. – 30.06.2018 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 13 броя – гр. Смолян (кв. Устово), с. Търън, с. Подвос, с. Влахово, с. Ровино, с. Баните, с. Оряховец, с. Давидково, с. Вишнево, с. Стърница, с. Дрянка, гр. Девин (кв. Настън), гр. Чепеларе. Причини за режима на водоснабдяване са продължителните валежи и замътване на изворите. Към днешна дата водоподаването е възстановено.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.06.18 г. – 30.06.2018 г. – 13 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – 6 броя.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – няма.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 2 броя.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.06.18 г. до 15.06.2018 г. – 13 броя. От тях: ентероколит – 13 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 0, шигелоза – 0, салмонелоза –  0, ротавирусен гастроентерит – 0.
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 14. Предписания – няма;
 15. Актове – няма;
 16. Заповеди – няма;