Gerb

НОВИНИ

Информация относно проведен в периода 01.07.2018 г. – 15.07.2018 г. мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.18 г. – 15.07.2018 г. – 12 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 проби не отговаря по микробиологичен показател от с. Хвойна и с. Павелско. РЗИ-Смолян издаде предписание и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – няма.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 1 брой.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 3 броя.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.07.18 г. до 15.07.2018 г. – 18 броя. От тях: ентероколит – 17 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 1 брой, шигелоза – 0, салмонелоза –  0, ротавирусен гастроентерит – 0.
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – 1 брой;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;