Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.09.2018 г. – 16.09.2018 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.09.18 г. – 16.09.2018 г. – 16 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 13 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой. Извършения анализ на пробата от 04.09.2018 г. от с. Забърдо не отговаря по микробиологични показатели. Издадено е предписание за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взетата контролна проба от 12.09.2018 г. е без отклонения.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – няма.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 5.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 4 броя.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.09.18 г. до 16.09.2018 г. – 14 броя. От тях: ентероколит – 13 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 0, шигелоза – 1 брой, салмонелоза – 0, ротавирусен гастроентерит – 0.
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – 1 брой;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;