Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.06.2019 г. – 16.06.2019 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.06.2019 г. – 16.06.2019 г. – 15 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 11 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 проби не отговарят по микобиологичен показател от с. Катраница, с. Река, с. Тикале. РЗИ - Смолян издаде предписания и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода.
 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – няма.
 2. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 2 броя.
 4. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 5. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 5 броя.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.06.2019 г. до 16.06.2019 г. – 5 броя. От тях: ентероколит – 4 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 0, вирусен хепатит тип Е – 0, шигелоза – 0, салмонелоза – 0, ротавирусен гастроентерит – 1 брой.
 8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

Предписания – 3 броя;

Актове – няма;

Заповеди – няма;