Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 17.06.2019 г. – 30.06.2019 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 17.06.2019г. – 30.06.2019г. – 14 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 13 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 проби не отговарят по микробиологични показатели, от гр. Неделино и с. Любча. Проливните дъждове и реконструкция на водопреносната мрежа са най – вероятните причини за замърсяването на водата. Издадени са предписания на техническите ръководители на съответните експлоатационни райони към „В и К“ ЕООД гр. Смолян и са дадени подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – 5 броя.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 4 броя.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – няма.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 17.06.2019 г. до 30.06.2019 г. – 13 броя. От тях: ентероколит – 9 броя, колиентерит – 0, вирусен хепатит тип А – 0, вирусен хепатит тип Е – 0, шигелоза – 0, салмонелоза – 2 броя, ротавирусен гастроентерит – 2 броя.
 1. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма;
 2. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания – 2 броя;
 • Актове – няма;
 • Заповеди – няма;