Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-61/01.06.2020 на директора на РЗИ-Смолян

З А П О В Е Д

№ РД-01-61

Смолян, 01.06.2020г.

Предвид отмяната на Заповед № РД-01-274  от 21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 01.06.2020 година и отпадналата необходимост от поставяне под карантина на определен кръг лица с адреси за изтърпяване на карантината на територията на област Смолян, съобразявайки  т.2 и 5 от Заповед № РД-01-288 от 01.06.2020г. на Министъра на здравеопазването и на основание т.11 от същата и с чл.9, ал.1 от Устройствения правилник на РЗИ,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Отменям издадените предписания за налагане на 14-дневна карантина на българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония, членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства,  с адреси за изтърпяване на карантината  - територията на област Смолян, които са влезли на територията на странатана за периода от 20.05.2020 до 31.05.2020 г. и по отношение на които причината за поставяне под карантина не е в качеството им на потвърден случай или поради осъществен контакт с болен от COVID-19, с изключение на кръга от лица, посочени в т.2 по-долу.

II. Отмяната на карантината по т.1 не важи за  лицата,  които са влезли  на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония.

II. Заповедта да се съобщи на директора на ОД на МВР-Смолян за сведение, като при осъществен контрол да се извършва проверка на всеки отделен случай в Информационната система COVID-19.

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Смолян.

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА

Директор на РЗИ-Смолян