Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. – 34 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 29 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 2 проби не отговарят по микробиологичен показател от с. Старцево и с. Вишнево. РЗИ – Смолян издаде предписания и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Към момента водата в с. Вишнево е без отклонения от нормативните изисквания. Предстои да се вземе контролна проба вода от с. Старцево.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – 9 броя.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -  няма.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 16 броя.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -   1 проба не отговаря по микробиологичен показател от гр. Мадан. РЗИ – Смолян издаде предписаниe  и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Община Мадан постави на чешмата предупредителна табела, водата да не се използва за питейни цели. Към момента, водата е без отклонения от нормативните изисквания.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 5 броя.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 1. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. –  2 броя. От тях: ентероколит – 0, колиентерит - 0, вирусен хепатит А - 0, вирусен хепатит Е - 0 , шигелоза - 0, салмонелоза – 0, ротавирусен гастроентерит – 2.
 2. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
 3. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания –  3 броя.
 • Актове – няма.
 • Заповеди – няма.