Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-130 от 28.10.2020 г. на директора на РЗИ-Смолян

З А П О В Е Д

№ РД-01-130  

Смолян, 28.10.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020 г. и Решения от заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 в област Смолян от 27.10.2020 г., предвид завишената заболяемост - 126,5 на 100 хил. към 25.10.2020 г.,  с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

  1.  Да се изпълняват разпоредените противоепидемични мерки в Заповед № РД 01-626/27.10.2020 година на Министъра на здравеопазването.
  2.  Въвеждат се  допълнителни  противоепидемични мерки на територията на област Смолян, считано от 28.10.2020г. до 17.11.2020г. включително, както следва:
  1. Работодатели и органи по назначаване:

а) организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;

б) въвеждат задължително изискване за носене на защитни маски за лице или друго средство, покриващо носа и устата, в офиси, предприятия, работни помещения, цехове  и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите:

а) засилват  контрола за  задължително носене на защитни маски  за лице от персонала, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;

б) създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м;

в) въвеждат  учестена дезинфекция минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

3. Заведенията за хранене и развлечения, да бъдат с работно време максимум до 24.00 часа на съответния ден, с изключение на преустановяващите работа, съгласно пункт I, т.8 от Заповед № РД 01-626/27.10.2020 година на Министъра на здравеопазването.

4. Отменя се провеждането на организирани събития (конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, празненства и др.).

5.Преустановяват се масовите мероприятия на открито и закрито, с изключение на посочените в  пункт I, т.6 от Заповед № РД 01-626/27.10.2020 година на Министъра на здравеопазването (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство).

6. Забранява се дейността на пенсионерските и клубове на хората с увреждания, клубовете по интереси, груповите занимания в читалищата и групови самодейни изяви.

7. Превозвачите се задължават да осигурят по-големиавтобуси, с цел намаляване на гъстотата на лицата в обществения транспорт и да създадат организацияза спазването на противоепидемичните мерки.

8. Плановите дейности в лечебните заведения се определят в нарочна заповед на Директора на РЗИ-Смолян.

9. Кметовете на общините да създадат организация за доставка на храна и лекарства на хора под домашна изолация/карантинаи самотни възрастни.

10. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Смолян:

10.1 Да продължи организирането на ежедневно събиране, обработване и систематизиране от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID –19, контактни на положителен случай или отсъстващи с грипоподобна симптоматика.

10.2. След обобщаването на информацията и при постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО – Смолян да представя предложение до министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V-VІІ клас в училища, в които броят на горните категории лица (ученици/педагогически специалисти) надхвърля 20 % от общия им брой.

III.По предложение на общинските оперативни щабове могат да бъдат въведени и допълнителни противоепидемични мерки от Директора на РЗИ-Смолян съобразно епидемичната ситуация в съответната община при условията и реда на  чл.63 ал.7 от Закона за здравето.

ІV. Всички контролни органи - общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда, РЗИ и други, в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен ефективен контролпо изпълнението на противоепидемичните мерки в контролираните от тях обекти и дейности.

V. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Смолян, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Смолян, директора на областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО Смолян и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Смолян.

 Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ - Смолян пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА /П/

Директор на Регионална здравна инспекция Смолян

ЗАПОВЕД РД-01-130 от 28.10.2020