Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-138 / 30.10.2020 г. на директора на РЗИ-Смолян

На основание чл. 63, ал.7 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020г. и Решения от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 27.10.2020г.,  предвид завишената  заболяемост - 126,5 на 100 хил. към 25.10.2020г. от COVID-19 в област Смолян,  с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Д О П Ъ Л В А М:

І. Пункт І, точка 3 от моя Заповед № РД- 01-130 / 28.10.2020 г., която придобива следната редакция:

т.3. Заведенията за хранене и местата за развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, клубове, игрални зали и места за хазартни игри и други, с изключение на тези по  пункт I, т.8 от Заповед №РД 01-626/27.10.2020 година на Министъра на здравеопазването - дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения) да бъдат с работно време максимум до 24.00 часа на съответния ден;

II.  Заповедта влиза в сила считано от 30.10.2020 г.

ІІІ. Настоящата да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Смолян.

 Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ - Смолян пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА /П/

Директор на Регионална здравна инспекция Смолян