Gerb

НОВИНИ

Заповед № РД-01-146 от 16.11.2020 г. на директора на РЗИ-Смолян

З А П О В Е Д

№ РД-01-146 

Смолян, 16.11.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020г. и Решения от заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 в област Смолян от 12.11.2020г., предвид завишената заболяемост – 247,3 на 100 хил. към 08.11.2020г. от COVID-19 в област Смолян с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се изпълняват разпоредените противоепидемични мерки в Заповед       № РД- 01-655/13.11.2020 година на Министъра на здравеопазването.

ІІ. Въвеждат се допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Смолян, считано от 18.11.2020г. до 08.12.2020г. включително, както следва:

1. Работодатели и органи по назначаване:

а) организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;

б) въвеждат задължително изискване за носене на защитни маски за лице или друго средство, покриващо носа и устата, в офиси, предприятия, работни помещения, цехове и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите:

а) засилват контрола за задължително носене на защитни маски за лице от персонала, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;

б) създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м;

в) въвеждат учестена дезинфекция минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

3. Местата за развлечения (клубове, игрални зали и места за хазартни игри и други, с изключение на тези по пункт I, т.9 от Заповед №РД 01-655/13.11.2020 година на Министъра на здравеопазването - дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения) да бъдат с работно време от 6.00 до 23.30 часа на съответния ден;

4. Отменя се провеждането на организирани събития (конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, празненства и др.).

5. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия на открито и закрито.

6. Забранява се дейността на пенсионерските и клубове на хората с увреждания, клубовете по интереси, груповите занимания в читалищата и групови самодейни изяви, като остават само индивидуалните занимания при спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция след всяко занимание;

7. Превозвачите се задължават да осигурят по-големи автобуси, с цел намаляване на гъстотата на лицата в обществения транспорт и да създадат организация за спазването на противоепидемичните мерки.

8. Плановите дейности в лечебните заведения се определят в нарочна заповед на Директора на РЗИ-Смолян.

9. Кметовете на общините да създадат организация за доставка на храна и лекарства на хора под домашна изолация/карантина  и самотни възрастни.

10. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Смолян :

10.1. Да продължи организирането на ежедневно събиране, обработване и систематизиране от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID –19, контактни на положителен случай или отсъстващи с грипоподобна симптоматика.

10.2. След обобщаването на информацията и при постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО – Смолян да уведоми Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 в област Смолян за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда и да бъдат изпълнени изискванията на Заповед №РД 09–3172/12.11.2020г. на министъра на образованието и науката.

ІІІ. По предложение на общинските оперативни щабове могат да бъдат въведени и допълнителни противоепидемични мерки от Директора на РЗИ-Смолян съобразно епидемичната ситуация в съответната община при условията и реда на чл.63 ал.7 от Закона за здравето.

ІV. Всички контролни органи - общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда, РЗИ и други, в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен ефективен контрол по изпълнението на противоепидемичните мерки в контролираните от тях обекти и дейности.

V. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Смолян, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Смолян, директора на областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО Смолян и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Смолян.

Отменям моя Заповед РД –01-130/28.10.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-138/30.10.2020 г., считано от 24.00 часа на 17.11.2020 година.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ - Смолян пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА

Директор на РЗИ – Смолян